WEETJES
10/09/2018 : Titel: Fortis-dossier: belangrijk bericht over aandelen in het kader van het  Discounted Share

                               Purchase Plan. 

Geachte mevrouw, geachte heer,

Zoals u ongetwijfeld reeds in de pers heeft vernomen, heeft het Gerechtshof in Amsterdam op 13 juli 2018 het schikkingsvoorstel van Ageas bindend verklaard. De schikking geldt voor alle burgerlijke rechtszaken die betrekking hebben op het Fortis-verleden. Dit betekent dat alle Fortis-aandeelhouders uit de referentieperiode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 een compensatie kunnen aanvragen. Klanten die in deze periode houder of medehouder waren van een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis waarop Fortis-aandelen stonden geboekt, hebben hiervoor reeds een attest met begeleidende brief van de bank ontvangen.

ATTESTEN VOOR AANDELEN IN HET DISCOUNTED SHARE PURCHASE PLAN

Deze week verstuurt Ageas attesten voor Fortis-aandelen waarop personeelsleden in 2003 en 2004 konden intekenen in het kader van het DSPP (Discounted Share Purchase Plan) en die tijdens de referentieperiode in 2007 en 2008 nog onder nominatieve vorm bij Ageas ingeschreven waren. Had u ingetekend op deze aandelen maar ontvangt u eerstdaags geen attest, dan kan het zijn dat Ageas niet over uw huidige adres beschikt. U kunt dit vanaf 16/08 doorgeven en een duplicaat aanvragen via address@forsettlement.com. 

DE SCHIKKING: WAT KUNT U DOEN?

U aanvaardt de schikking

In dat geval moet u een aanvraag indienen bij de schadeafwikkelaar (‘claims administrator’ of ‘claimsafhandelaar’) die aangesteld is om de individuele compensatiebedragen uit te keren. Het attest moet u helpen om deze aanvraag in te dienen.

Een aanvaarding van deze compensatie houdt in dat u alle aanspraken en rechten op vergoeding laat vallen, in welke vorm en van welke partij ook, onder de in de schikking omschreven voorwaarden.

Dient u geen aanvraag tot compensatie in, dan wordt u toch geacht de finale kwijting zoals omschreven in de schikking te verlenen, maar krijgt u geen compensatie.


U aanvaardt de schikking niet

Wenst u niet in te gaan op het schikkingsvoorstel, dan moet u uitdrukkelijk kiezen voor een zogeheten ‘opt-outverklaring‘. Alleen op die manier verwerpt u de schikking. Dit betekent ook dat u geen aanvraag tot compensatie bij de schadeafwikkelaar kunt indienen.

BELANGRIJK

Het staat u vrij om in te gaan op de voorgestelde schikking en om een compensatie aan te vragen. BNP Paribas Fortis geeft geen advies over de vraag of u best kiest voor aanvaarding van de schikking en de daarbij horende mogelijke compensatie dan wel beter kiest voor een opt-outverklaring.


MEER INFORMATIE

Voor bijkomende inlichtingen verwijzen wij door naar de informatie die Ageas verspreidt via de media en andere kanalen. Op de website www.forsettlement.com vindt u meer informatie over o.a.

•het aanvraagformulier (claimformulier) en hoe u een aanvraag tot compensatie kunt indienen;

•hoe u een opt-outverklaring kunt indienen;

•het adres waar u de aanvraag naartoe moet sturen;

•de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag.


Met vragen kunt u ook terecht op het gratis telefoonnummer of +32 (0)2 557 59 00 van de Stichting FORsettlement.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, en verblijven, met de meeste hoogachting,

Daniel de Clerck

General Manager End to End Operations'uittreksel van persmededeling AGEAS van 14/3/2016'


Een 'aandeelhouder die in aanmerking komt " is elk persoon/rechtspersoon die die Fortis

Units (Fortis sa/nv) bezat tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008.

Ik ben een in aanmerking komende aandeelhouder. Wat moet ik nu doen? Wat is de volgende stap?

In de eerste plaats :  je  hoeft je niet  te haasten. Er is geen haast in dit stadium.

De schikking zal eerst naar het Gerechtshof te Amsterdam worden voorgelegd.

Dit zal naar verwachting ongeveer twee maanden in beslag nemen. Indien de rechter de schikking

verbindend  heeft verklaard, zal een opt-out periode beginnen van 3 tot 6 maanden.

Pas na deze periode (en als de schikking niet wordt vernietigd, omdat de opt-out percentage

een bepaald% van het schikkingsbedrag overschreden),  kunnen de uitkeringen van de betalingen

  beginnen. Dit betekent dat de betaling  te verwachten is op zijn vroegst binnen 18 maanden vanaf nu.

Ageas zal ervoor zorgen dat via de verschillende communicatiekanalen dewelke

zij heeft opgericht, alle relevante informatie en precieze richtlijnen over wat elk individu

moet doen  tijdig beschikbaar zal zijn.

de volledige tekst kan je bekijken op  de website FORs ettlement.com

informatie kunt u inwinnen  via mailbox : info@forsettlement.com

of telefonisch op nummer 0800 26 832 (gratis nummer)


Om op de hoogte te zijn en te blijven van de meest recente informatie (fortis aandelen),

   wordt aangeboden om zich in te schrijven voor de nieuwsbrieven van de Ageas Club.

(http://www.ageas.com/nl/ageas-club)


Volgende stappen in de Fortisschikking  (5 oktober 2016)


Zoals je kon lezen in ons persbericht van 27 september, organiseert het Gerechtshof in Amsterdam hoorzittingen eind maart 2017. Alle aandeelhouders die gehoord willen worden, wat geen verplichting is om je rechten te behouden, kunnen dit kenbaar maken. Om zoveel mogelijk aandeelhouders hiervan op de hoogte te brengen, zullen tussen oktober 2016 en januari 2017 mails of brieven verstuurd worden naar aandeelhouders van wie de naam bekend is bij Ageas en de andere partijen in de overeenkomst. ook in kranten in verschillende landen en advertenties in Belgische en Nederlandse kranten zullen aankondigingen worden gepubliceerd.

 

We verwachten dat het Gerechtshof ten vroegste midden 2017 de schikking bindend verklaart , en dit nog onder voorbehoud van de mogelijkheid om er voor te kiezen niet in te gaan op het schikkingsvoorstel (opt-out). De schikking wordt finaal als een aanvaardbare opt-out ratio niet is overschreden. Vanaf dat ogenblik kunnen de individuele dossiers worden behandeld door een speciaal hiervoor opgericht schade-afhandelingsteam.

 

Meer info op FORsettlement.com.


Published: 20:45 CEST 16-10-2017 /GlobeNewswire /Source: Ageas / : AGS /ISIN: BE0974264930


Gereglementeerde en koersgevoelige informatie: Update over de onderhandelingen aangepaste Fortisschikking


Ageas en de claimantenorganisaties werkten intensief op een aangepast schikkingsvoorstel dat tegemoet zou komen aan de belangrijkste bezwaren die het Hof van Beroep in Amsterdam meegaf in zijn tussentijdse beslissing van 16 juni 2017. Omdat er nog geen overeenkomst is bereikt, werd het Hof gevraagd de indieningsperiode te verlengen.


 

Om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de belangrijkste bezwaren van het Hof, besliste Ageas om een ultieme bijkomende inspanning te doen van EUR 100 miljoen.

 

Sinds de publicatie van de tussentijdse beslissing hebben Ageas en de claimantenorganisaties intensief naar oplossingen gezocht om tegemoet te komen aan de bezwaren van het Hof. Er werd geen overeenkomst bereikt binnen de voorgestelde periode en daarom werd het Hof om een verlenging gevraagd. In die context, beslisten alle partijen om de discussies voort te zetten en verder te werken aan een redelijke en evenwichtige oplossing in het belang van alle stakeholders.

 

Ageas besliste om een ultieme bijkomende inspanning van EUR 100 miljoen te doen die het mogelijk moet maken om tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren van het Hof en rekening houdt met de eerder gemaakte engagementen.

 

Eens een overeenkomst is uitgewerkt en neergelegd bij het Hof, zal Ageas hierover communiceren.

 

 

Bart De Smet, CEO Ageas, zei: "Voor al onze stakeholders en voor de Groep blijven wij ons inzetten om een redelijke en werkbare oplossing te vinden voor het verleden. Daarom werd een verlenging van de indieningsperiode gevraagd. Bovendien is Ageas bereid om een extra financiële inspanning te doen. Ik heb het volste vertrouwen dat alle partijen zich de volgende weken ten volle zullen inzetten om tot een aangepast en evenwichtig akkoord te komen dat tegemoet komt aan de voornaamste bezwaren van het Hof."


28/03/2018 : Beslissing van het Gerechtshof Amsterdam over Fortisschikking voorzien op 13 juli 2018

Vandaag organiseerde het Gerechtshof Amsterdam als onderdeel van de procedure voor het bindend verklaren van het Fortisschikkingsakkoord een openbare hoorzitting. Het Hof gaf aan dat het zijn beslissing zal aankondigen op vrijdag 13 juli 2018.

Op 12 december 2017 bereikten Ageas en de claimantenorganisaties een aangepast schikkingsakkoord dat rekening houdt met de voornaamste bezorgdheden van het Gerechtshof Amsterdam met betrekking tot het oorspronkelijke akkoord van 14 maart 2016. De partijen dienden het aangepaste schikkingsvoorstel in bij het Gerechtshof met het verzoek om het voor alle Fortis-aandeelhouders die in aanmerking komen, bindend te verklaren volgens de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM).

Na de hoorzitting van 16 maart 2018 die gericht was op de vergoeding van de claimantenorganisaties, en als onderdeel van de lopende WCAM-procedure, behandelde het Hof, op een openbare hoorzitting die vandaag werd georganiseerd, het aangepaste schikkingsakkoord zelf.

Tijdens de hoorzitting van vandaag gaf het Hof aan dat het zijn beslissing omtrent het bindend verklaren van de schikking zal bekendmaken op vrijdag 13 juli 2018.

Van zodra de beslissing bekend is, zal Ageas de markt hierover informeren.

Voor alle relevante informatie over de schikking kunt u terecht op de website FORsettlement.com. Alle vragen over deze schikking kunnen ook worden verstuurd aan: info@forsettlement.com. 


 

SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST


Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644